Política de privacidad

VQ Serveis es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per VQ Serveis implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. VQ Serveis no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.


Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i HO 3/2018)

Finalitat del tractament

Oferir i gestionar els nostres serveis informàtics.


Legitimació

De manera general la legitimació per al tractament de les dades es trobarà en el consentiment obtingut de l’interessat o en l’execució del contracte de serveis.

Destinataris

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.


Reclamació

Els interessats poden dirigir-se a l’AEPD per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació en les “Preguntes sobre privacitat”.


Preguntes sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: VQ Serveis
NIF: B87698460
Adreça: Carrer d’Alonso Martínez, 33 25300 Tàrrega Lleida
Tel.: 973 311 269
Email: info@vqserveis.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per a gestionar els nostres serveis informàtics.

En el cas que es posi en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web, els tractarem per a gestionar la seva consulta.

Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per a enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

En signar en el registre de visites de les nostres instal·lacions tractarem les seves dades per a preservar la seguretat de les nostres dependències.

En accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser registrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.

Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV ‘s per a la selecció de personal.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals en qualsevol moment, i després, durant els terminis establerts per a complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del Codi Comerç, i a efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.

Les dades obtingudes mitjançant el registre de visitants es conservaran durant un mes.

Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.

En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per a tractar-los es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna. Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens el comunicarà tan aviat com tingui coneixement. Quant a la recollida de dades en el registre de visitants i a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar.

Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc seran obligatoris per a poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

Dades de caràcter identificatiu

Adreces postals o electròniques

En el cas del sistema de videovigilància:

Imatge

En el cas dels currículums, també:

Característiques personals

Acadèmics i professionals


Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Usem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació en la nostra web amb el consentiment de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador per a ser avisat de la utilització de cookies i per a evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.

Realització de còpies de seguretat periòdiques.

Control d’accés a les dades.

Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?

Quan en la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal dels quals els nostres clients són els responsables, ho fem en qualitat d’encarregats del tractament, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 RGPD i, per tant, en aquests tractaments de les dades personals:

a) Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que estiguem obligats en virtut del dret de la Unió o dels Estats membres al qual estiguem subjectes. En aquest cas, informarem el responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret el prohibeixi per raons importants d’interès públic.

b) Garantim que les persones autoritzades per a tractar dades personals s’han compromès a respectar la seva confidencialitat.

c) Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 32 del RGPD, havent implantat mecanismes per a: Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Seudonimizar i xifrar les dades personals, en el seu cas.

d) Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per a recórrer a un altre encarregat del tractament.

e) Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.

f) Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades queden establertes en els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.

g) A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals una vegada finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents tret que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.

h) Posarem a la disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

Les dades que podem tractar com a encarregats de tractament comprenen informació bàsica d’identificació de clients, proveïdors o treballadors dels nostres clients, com pot ser el nom, domicili, correu electrònic, així com qualsevol altra dada que el client tracti en els equipaments informàtics objecte del servei que li proporcionem; i els tractament que podrem realitzar, seran els necessaris per a la prestació del servei, entre els quals es troben, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, els següents: visualització, monitoratge, estructuració, organització o sincronització.